O nas

1

Rys historyczny NOT Ciechanów

W tym roku mija 45 lat od utworzenia samodzielnej jednostki terenowej Naczelnej Organizacji Technicznej, zrzeszającej oddziały i koła stowarzyszeń naukowo – technicznych, grupujące inżynierów i techników, na terytorium byłego województwa ciechanowskiego. Dzięki ich ofiarnej i wytrwałej pracy w 1977 roku powołana została z inicjatywy Komisji Organizacyjnej Oddziału Wojewódzkiego NOT - Rada Wojewódzka Naczelnej Organizacji Technicznej. Celem jej powstania było określenie roli inżynierów i techników w realizacji rozwoju techniczno - gospodarczego województwa, usprawnienie działalności stowarzyszeń naukowo – technicznych oraz stworzenie właściwej płaszczyzny współpracy. Prezydium stanowili: Zygmunt Borkowski – Przewodniczący, Kazimierz Bocoń, Jacek Hikiert, Zbigniew Zieliński – V-ce przewodniczący, Jerzy Lasocki – sekretarz oraz członkowie: Janusz Zębalski, Edward Świetlik, Jerzy Czerwieński, Winicjusz Miziołek, Andrzej Wesołowski oraz Ryszard Olszewski.

Dom Technika

W pierwszych okresach działalności przystąpiono do umacniania i rozwijania struktury organizacyjnej Federacji. Tworzono nowe Koła Zakładowe SNT, pobudzano i inspirowano aktywność istniejących podstawowych ogniw organizacyjnych. Za szczególnie ważne uznano stworzenie bazy materialnej dla działalności materialno – statutowej NOT. W tym celu powołano Społeczny Komitet Budowy Domu Technika. Przewodniczącym Komitetu wybrany został Andrzej Wesołowski. W wyniku działań uzyskano 50 %-owe wsparcie finansowe robót budowlano – montażowych ze strony władz województwa oraz wyposażenie od Rady Głównej NOT. Pozostałe roboty zostały wykonane w ramach czynu społecznego przez środowisko techniczne i załogi wielu zakładów pracy.

2
3

Koła NOT

Realizacja przyjętego programu działania, a zwłaszcza dalsza aktywizacja i integracja środowiska technicznego spowodowała znaczny wzrost liczby kół i członków SNT – NOT. Własne oddziały posiadały Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolników oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Pozostałe stowarzyszenia, a wśród nich: Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Przemysłu Spożywczego, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Wodnych i Melioracyjnych, Ogrodnictwa, Komunikacji, Leśnictwa i Drzewiectwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych, Geodetów Polskich, Odlewników Polskich, Wynalazców i Racjonalizatorów, skupione były w kołach zakładowych. Zapoznaj się z aktualnym profilem działalności wszystkich stowarzyszeń.

Regulamin

Od kilku lat podejmowane były próby i starania uporządkowania występujących problemów, wyznaczania kierunków rozwoju zawodowego inżynierów i techników. W tej kwestii potrzebny był swoisty statut, określający kompetencje, uprawnienia i zadania poszczególnych organów Rady. Sporządzony został Regulamin, w którym m.in. czytamy:

Rada FSNT NOT w Ciechanowie jest reprezentacją jednostek SNT – członków FSNT NOT, działających na terenie określonym obowiązującą uchwałą Rady Krajowej FSNT NOT dotyczącą nazw siedzib o terenie działania TJO. Organem wykonawczym jest Zarząd, a organem kontrolnym Komisja Rewizyjna. Siedzibą jest miasto Ciechanów. Godłem jest stylizowane koło zębate o 10 zębach z umieszczonym w środku napisem NOT. Rada, mająca od 1992 roku osobowość prawną, zarządza posiadanym majątkiem w tym nieruchomością zabudowaną położoną w Ciechanowie przy ul. Powstańców Warszawskich 6. Podejmuje swe decyzje w formie uchwał lub ujmowanych w protokole stanowisk i postanowień. W skład Rady Regionalnej wchodzą delegaci wybrani przez właściwe władze Oddziałów Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych, Kół SNT i inne stowarzyszenia sfederowane w organizacji NOT oraz delegat Komisji Kwalifikacyjnej Urzędu Regulacji Energetyki Nr 449. Zwyczajne posiedzenia zwoływane są conajmniej dwa razy w roku. Podstawowym zadaniem jest koordynacja i ukierunkowanie działalności na terenie jej działania dla realizacji celów i zadań ujętych w statucie oraz określenie kierunków i programów rozwoju FSNT NOT na terenie jej działania. W zakres działania wchodzą: nadzór nad działalnością wszystkich władz, organów i ogniw Rady, stwierdzenie wygaśnięcia mandatu delegata do Rady, dokonywanie wyborów i odwoływanie członków Zarządów i Komisji Rewizyjnej w okresie kadencji. Uchwały Rady podejmowane są na posiedzeniach i zapadają bezwzględną większością głosów. Celem jest współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się stowarzyszeń członkowskich w realizacji ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspokajaniu potrzeb, obrona interesów członkowskich, oddziaływanie na rozwój edukacji, nauki, techniki i gospodarki, kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego oraz działanie na rzecz podnoszenia statusu inżynierów techników. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli całokształtu działalności FSNT NOT, podejmowanie decyzji o wyborze biegłego rewidenta do badania łącznego sprawozdania finansowego, przedstawienie na zebraniach oceny działalności.

4
5

Zarząd

Na przełomie lat 1977 - 2022 odbywały się kolejne Konferencje Sprawozdawczo - Wyborcze, na których podsumowywano wyniki pracy Rady i dokonywano wyborów nowych Zarządów. Odpowiednio stanowiska Przewodniczących Rady NOT w Ciechanowie piastowali: Andrzej Wesołowski, Aleksander Wójcik, Zbigniew Małolepszy, Sławomir Morawski, Tadeusz Pikus, Marcin Stryczyński, Stefan Przybyłek i Jerzy Król. Warto podkreślić, że funkcję Honorowego Przewodniczącego Zarządu do dnia dzisiejszego pełni Stanisław Żbikowski.

14 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady FSNT NOT w Ciechanowie, na którym w skład Zarządu powołani zostali:
Jerzy Żelech – Prezes Zarządu
Anna Gutkowska – Wiceprezes Zarządu
Daniel Rafał Gerwatowski – Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Starzyk – Sekretarz Zarządu
Roman Olszewski – Członek Zarządu
Krzysztof Niemierzycki - Członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej powołani zostali:
Mirosław Czerw – Przewodniczący
Robert Szepietowski – Członek Komisji
Wiesław Mostowy – Członek Komisji

Honorowym Prezesem FSNT NOT w Ciechanowie jest Jerzy Król.

Funkcję Dyrektora FSNT NOT w Ciechanowie pełni Joanna Golat.