Egzaminy

Przy FSNT NOT w Ciechanowie działa powołana przez Urząd Regulacji Energetyki Komisja kwalifikacyjna nr 449. W dn. 1 lipca 2022 r. wprowadzono nowe rozporządzenie dot. przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Egzamin zdany przed w/w komisją zapewnia uzyskanie lub odnowienie uprawnień z zakresu:

 • UWAGA! Prosimy o drukowanie wniosków na jednej kartce - druk dwustronny.
  • Eksploatacji urządzeń, instalacji sieci elektrycznych (Gr. I - E), pobierz wniosek,
  • Eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji sieci elektrycznych (Gr. I - D), pobierz wniosek,
  • Eksploatacji urządzeń, instalacji sieci energetycznych (Gr. II - E), pobierz wniosek,
  • Eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji sieci energetycznych (Gr. II - D), pobierz wniosek,
  • Eksploatacji urządzeń, instalacji sieci gazowych (Gr. III - E), pobierz wniosek,
  • Eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji sieci gazowych (Gr. III - D), pobierz wniosek,
  • Zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności - od pracodawcy, pobierz zaświadczenie.

  Zgodnie z w/w rozporządzeniem osoba przystępująca do egzaminu musi posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów:

  1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,

  2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

  3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,

  4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.


  5. lub

   1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

   2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

   3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (do pobrania powyżej);

   4. zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia..

  Mając na uwadze Państwa potrzeby FSNT NOT w Ciechanowie oferuje doszkalanie pracowników w zakresie wszystkich grup obejmujących eksploatację i dozór, oraz przeprowadzenie egzaminów w tym zakresie.

  Szkolenia i egzaminy mogą odbywać się w siedzibie FSNT NOT w Ciechanowie oraz na wyjeździe w siedzibie zainteresowanych firm. NOT w Ciechanowie dysponuje wysokiej klasy fachowcami w tym zakresie oraz uprawnioną Komisją Kwalifikacyjną, która dojedzie na egzaminy zorganizowanych grup (minimum 10 osób).

  Egzaminy odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca o godz. 15.00. Sprawdź najbliższy termin:

  DataGodzina
  9 stycznia 202315:00
  13 lutego 202315:00
  13 marca 202315:00
  17 kwietnia 202315:00
  8 maja 202315:00
  12 czerwca 202315:00
  10 lipca 202315:00
  21 sierpnia 202315:00
  11 września 202315:00
  9 października 202315:00
  13 listopada 202315:00
  11 grudnia 202315:00

  Koszt egzaminu w 2023 r. wynosi 349,00 zł.

  Opłaty za egzamin można dokonać w kasie FSNT NOT lub przelewem na konto: PEKAO Bank Pekao S.A. Nr 07 1240 5282 1111 0000 4895 8756

  Skład osobowy Komisji Kwalifikacyjnej nr 449 powołanej przy Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Ciechanowie zgodnie z aktem powołania komisji nr 449/123/14/20-A:
  Ryszard Omieciński – Przewodniczący Komisji
  Daniel Rafał Gerwatowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji
  Piotr Śliwiński - Członek Komisji
  Marian Mowiński – Członek Komisji
  Tomasz Tański - Członek Komisji
  Krzysztof Malinowski – Członek Komisji
  Waldemar Struzik – Członek Komisji
  Henryk Marciniak – Członek Komisji
  Tomasz Mitura – Członek Komisji
  Mieczysław Maranowski – Członek Komisji
  Krzysztof Mowiński – Członek Komisji
  Jacek Grochowiecki – Członek Komisji
  Artur Giziński – Członek Komisji
  Iwona Trzcińska – Sekretarz Komisji

  Komisja Kwalifikacyjna sprawdza kwalifikacje na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w Grupie 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,9 i 10 (wg załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia: pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13) , Grupie 2 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10 (wg załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia: pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21)), oraz w Grupie 3 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10 (wg załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia: pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

 • MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ +48 (23) 672 43 18 LUB NAPISZ