Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

SEP jako główne cele stawia sobie przede wszystkim:

 • inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich dziedzinach elektryki,
 • popularyzowanie elektryki,
 • działanie na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie etyki zawodowej elektryków,
 • rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Oddział Ciechanowski SEP ma swoją siedzibę przy ul. Mławskiej 3.

W skład Zarządu wchodzą:
Krzysztof Niemierzycki – Prezes Oddziału, Wiesław Mostowy - Wiceprezes Oddziału, Roman Olszewski - Wiceprezes Oddziału, Krzysztof Falkowski – Sekretarz, Marek Hetmański – Skarbnik, Zbigniew Kraśniewski – Członek Zarządu, Jacek Kurowski– Członek Zarządu, Andrzej Liberek – Członek Zarządu, – Barbara Maliszewska – Członek Zarządu, Jerzy Ozdarski - Członek Zarządu, Bogdan Sadowski – Członek Zarządu.

Delegatami do Rady FSNT NOT w Ciechanowie są:
Krzysztof Niemierzycki, Roman Olszewski, Mostowy Wiesław, Falkowski Krzysztof, Liberek Andrzej.


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji

SITK związane jest z wykonywaniem usług w zakresie:

 • projektowania oraz sporządzania ekspertyz technicznych w branżach: drogowej, mostowej i kolejowej;
 • prowadzenia nadzorów technicznych (inwestorskich i autorskich); wykonywania ocen (orzeczeń) o stanie technicznym pojazdów samochodowych;
 • organizowania odpłatnych szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników a w szczególności kursów na diagnostów samochodowych.

Swoją siedzibę SITK mieści w budynku NOT - u przy ul. Powstańców Warszawskich 6.

W skład Zarządu wchodzą:
Renata Drążewska - Prezes, Józef Borkowski - Wiceprezes, Renata Fiedko- Sekretarz, Jolanta Boniakowska - Skarbnik, Małgorzata Banasiak - Członek, Adam Chmieliński - Członek, Lech Klicki - Członek, Stanisław Lipski - Członek, Stanisław Lipski - Członek, Andrzej Osowski - Członek, Marcin Piechocki - Członek, Sobieraj Ryszard - Członek, Waldemar Surmacz - Członek, Robert Szepietowski - Członek, Janina Szypulska - Członek, Krzysztof Dubojski - Członek, Andrzej Dusiński - Członek Honorowy

W skład Komisji Rewizyjnej chodzą:
Błachowiak Barbara – Przewodnicząca, Joanna Ruszczyńska - Wiceprzewodnicząca, Zbigniew Boniakowski - Członek.

Delegatami do Rady FSNT NOT w Ciechanowie są:
Żelech Jerzy, Drążewska Renata, Sobieraj Ryszard, Pióro Kazimierz, Szepietowski Robert


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

SIMP jest naukowo-technicznym stowarzyszeniem twórczym, którego podstawowymi dążeniami są:

 • rozwijanie i wykorzystywanie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz intelektu swoich członków, a także tworzenie klimatu współpracy i solidarności oraz przestrzegania etyki zawodowej w ich działalności profesjonalnej i społecznej,
 • uczestniczenie w rozwoju gospodarki kraju, przede wszystkim na swoich miejscach pracy, z zachowaniem dążeń do nowoczesności i opłacalności, racjonalnego wykorzystywania bogactw naturalnych kraju, humanistycznej sprawiedliwości społecznej, ergonomii i ekologii,
 • wszechstronne tworzenie, wspomaganie i wykorzystywanie postępu cywilizacyjnego dla zwiększenia powszechnego dobrobytu społeczeństwa, jako warunku intelektualizacji i kultury oraz zdrowego i godnego życia,
 • współudział we wzmacnianiu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa obywateli i państwa polskiego - Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład Zarządu wchodzą: Mirosław Czerw – Prezes, Daniel Rafał Gerwatowski - Wiceprezes, Mateusz Mostowy – Sekretarz, Tomasz Mitura - Skarbnik, .

Delegatami do Rady FSNT NOT w Ciechanowie są: Daniel Rafał Gerwatowski, Mirosław Czerw, Tomasz Mitura, Mateusz Mostowy


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

SITWM stawia sobie za cel zagadnienia rozwoju techniki, nauki i gospodarki w dziedzinach:

 • gospodarki wodnej,
 • budownictwa wodnego i inżynierii morskiej,
 • melioracji,
 • łąkarstwa,
 • inżynierii sanitarnej wsi oraz ochrony i kształtowania środowiska,
 • współpracy, integrowania i wzajemnego wspomagania się członków stowarzyszenia w realizacji ich zadań zawodowych, zainteresowań i potrzeb,
 • współpracy z całym środowiskiem inżynierów i techników wodnych, melioracyjnych i inżynierii środowiska.

Zarząd Oddziału mieści się przy ul. Powstańców Warszawskich 11.

Przewodniczącym Zarządu jest Andrzej Gmurczyk.

Delegatami do Rady FSNT NOT w Ciechanowie są:
Marian Grabowski


Towarzystwo Kultury Technicznej (TKT)

TKT upowszechnia i rozwija kulturę techniczną jako składnik ogólnej kultury społeczeństwa, a szczególnie:

 • kształtuje humanistyczne postawy wobec techniki,
 • rozwija zainteresowania techniką oraz jej tradycjami,
 • popularyzuje wiedzę techniczną,
 • pobudza do twórczości technicznej,
 • promuje ideę zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego.

Towarzystwo organizuje posiedzenia i konferencje, inspiruje i organizuje wystawy oraz pokazy twórczości technicznej.

Wśród członków Oddziału ciechanowskiego znajdują się:
Jan Folański i Jerzy Król.

Delegatami do Rady FSNT NOT w Ciechanowie są:
Król Jerzy, Jan Folański.


Stowarzyszenie Geodetów Polskich

SGP zrzesza inżynierów i techników ze specjalnością z zakresu geodezji i kartografii. Głównymi celami są: współdziałanie z właściwymi jednostkami w zakresie rozwoju techniki i produkcji, wdrażanie osiągnięć naukowo-technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w zakresie bhp.

SGP stawia sobie cel ochrony pracy i zawodu, a ponadto szkolenia kadr, podnoszenie poziomu wiedzy, kultury technicznej i kwalifikacji oraz kształtowanie właściwego poziomu etyki zawodowej członków Stowarzyszenia, popularyzacja w społeczeństwie zagadnień technicznych i ekonomicznych z dziedziny geodezji i kartografii.

Siedziba Oddziału znajduje się w Domu Technika przy ul. Powstańców Warszawskich 6.

W skład Zarządu Koła wchodzą:
Czesław Ruszczyński – Przewodniczący, Zbigniew Starzyk - Sekretarz, Skarbnik.

Komisję Rewizyjną stanowią:
Adam Łęgowski – Przewodniczący, Tomasz Łęgowski - Członek, Danuta Sepełowska - Członek

Delegatem do Rady FSNT w Ciechanowie jest Zbigniew Starzyk.


Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

PZITB zrzesza na zasadzie dobrowolności inżynierów i techników zajmujących się problematyką budowlaną i związanymi z nią zagadnieniami inwestycyjnymi.

Główne cele to przede wszystkim dbałość o właściwy poziom zawodowy swoich członków, rozwój myśli technicznej i organizacyjnej budownictwa i ochrona praw zawodowych swoich członków. Celem jest też szerzenie w społeczeństwie rzetelnej wiedzy o problemach budownictwa, o rozwoju techniki budowlanej oraz jej twórcach, prowadzenie rzeczoznawstwa budowlanego, ochrona środowiska w procesie projektowania, realizacji i użytkowania obiektów budowlanych oraz dbałość o zachowanie wartości kulturowych istniejących obiektów budowlanych.

W skład Zarządu Koła wchodzą:
Anna Gutkowska – Przewodnicząca, Robert Szepietowski - Sekretarz

Delegatami do Rady FSNT NOT w Ciechanowie są:
Anna Gutkowska, Aleksander Bońkowski


Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

PSRWN podejmuje działania na rzecz rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego, tworzy warunki dla powstania samorządu zawodowego rzeczoznawców majątkowych, w tym uzyskiwania certyfikatów, zgodnie z kryteriami międzynarodowymi i krajowymi.

Jego celem jest również ochrona praw zawodowych i podnoszenie rangi zawodu rzeczoznawcy majątkowego, doskonalenie systemu kształcenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych, a także organizowanie międzystowarzyszeniowych działań dotyczących formułowania i kształtowania zasad etyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych oraz kontroli ich przestrzegania.

W skład Zarządu wchodzą:
Stefan Przybyłek – Prezes, Mirosław Łukasiak – V-ce Prezes, Andrzej Gontarski – Skarbnik, Elżbieta Woźniak - Sekretarz oraz Mirosław Zembrzuski – Członek.