Na posiedzeniu Rady w dniu 23.03.2007 roku na wniosek Pana Kazimierza Boconia podjęto uchwałę Nr 5/2007 w sprawie organizacji jubileuszu XXX – lecia istnienia NOT w Ciechanowie. Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie i na następnym posiedzeniu Zarządu Rady 25.04.2007 roku został powołany Komitet Organizacyjny i Komitet Honorowy Obchodów XXX – lecia NOT. W skład pierwszego z nich weszli: Przewodniczący Jerzy Król, V-ce Przewodniczący Kazimierz Bocoń, Stefan Przybyłek, Joanna Golat, Roman Dukalski, Jerzy Żelech, Wojciech Bral, Andrzej Czyżewski, Jan Folański, Kazimierz Nosek, Mieczysław Maździarz, Andrzej Dusiński, Bolesław Jatelnicki, Zbigniew Starzyk, Daniel Gerwatowski, Andrzej Gmurczyk, Marian Mowiński. Komitet Honorowy stanowili: Andrzej Kolasa, Adam Koseski, Wojciech Ratyński, Sławomir Mączewski, Tadeusz Nalewajk, Włodzimierz Wojnarowski, Waldemar Wardziński, Marek Kiwit, Jerzy Wyrzykowski, Eliza Sepełowska, Henryk Tomaszek, Tadeusz Pikus, Zbigniew Kaflowski, Paweł i Rafał Piaseccy, Stanisław Żbikowski.

         Na posiedzeniu tym Zarząd postanowił wystąpić do Prezydenta Miasta Ciechanowa Pana Waldemara Wardzińskiego o przyznanie odznaczeń dla swoich członków – „Zasłużony dla Miasta Ciechanowa”. Do Wojewody Mazowieckiego i Zarządu Głównego NOT zwrócono się również z wnioskami o wyróżnienie wybitnych inżynierów – członków stowarzyszeń, wyróżniających się w pracy na rzecz środowiska. Pan Kazimierz Bocoń został zobowiązany do stworzenia rysu historycznego NOT.

          Na kolejnych posiedzeniach Zarządu poczyniono szereg przygotowań w celu uświetnienia jubileuszu. Przed pracownikami Biura stanęło nie lada wyzwanie – wypełnienie wniosków o przyznanie odznaczeń do Wojewody Mazowieckiego, do Prezydenta Miasta Ciechanowa, do Zarządu Głównego i Marszałka woj. Mazowieckiego. Została powołana Komisja ds. odznaczeń, której celem była ich weryfikacja. W jej skład weszli V-ce Prezes Stefan Przybyłek, Sekretarz Andrzej Czyżewski i Dyrektor Biura Joanna Golat. Zarząd zobowiązał Dyrektora Biura do wykonania projektu medalu pamiątkowego. Projekt autorstwa pracownika Biura Artura Trzcińskiego został zaakceptowany. Awers medalu przedstawiał budynek Domu Technika, rewers koło zębate z wpisanymi stowarzyszeniami.

                                                                                                            

            Wzory trafiły za pośrednictwem Fabryki Narzędzi „FANAR S.A.” do wybicia. Ważną rolę w nadaniu im ostatecznego wyglądu odegrał projektant Pan Waldemar Stepnowski. Jego zasługą była również dekoracja auli wykładowej. Kolejnym krokiem było wystosowanie pism o sponsoring obchodów do zakładów pracy i przedsiębiorstw. Dla podniesienia rangi wydarzenia ze strony Prezesa Stefana Przybyłka wyszła propozycja wykonania tablicy informacyjnej z okazji 30 lat istnienia stowarzyszenia. W czasie przygotowań z Urzędu Miasta dotarła informacja o przyznaniu dla Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT medalu „Za Zasługi dla Ciechanowa”. Zatwierdzona została data i miejsce uroczystości obchodów na dzień 19 października 2007 rokuw auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9. o godz. 11:00. Wykonane zostały ponadto projekty zaproszeń i imienne listy gości. Postanowiono zaprosić: przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, gości z Urzędu Marszałkowskiego, Prezesów ZG NOT w Warszawie, władze miasta, burmistrzów, starostów i wójtów z okolicznych miast i gmin, członków stowarzyszeń, dyrektorów szkół, sponsorów i inne osoby ściśle związane z NOT. Rozesłano dwieście zaproszeń i tyleż samo zostało wybitych medali pamiątkowych. Sporządzony został program uroczystości, który zakładał powitanie zebranych gości, wystąpienia okolicznościowe, przyznawanie odznaczeń, przemówienia gości, konferencje naukowo – techniczne i okolicznościowy obiad na zakończenie.

       Przygotowania do obchodów trwały do ostatniej chwili. Udekorowana symbolami NOT aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej czekała na gości. Pierwsi zaproszeni zjawili się tuż przed godziną 11.

                                                                                                    

            Gości witali Prezesi NOT: Jerzy Król i Stefan Przybyłek, wręczając medale specjalnie wybite na tę okoliczność. Wszyscy przybyli wpisywali się na listę obecności i do księgi pamiątkowej. Na początku uroczystości został wprowadzony sztandar. Pocztowi przewodniczył członek Zarządu Jerzy Żelech.

             Jako pierwszy zabrał głos Prezes Jerzy Król, witając kolejno: przybyłą w imieniu Marszałka Woj. Mazowieckiego Adama Struzika – Radną Woj. Mazowieckiego Panią Wiesławę Krawczyk oraz V – ce Prezes Zarządu Głównego NOT – Panią Ewę Mańkiewicz – Cudny.

                                                                                                   

           Kolejno powitane zostały władze szkół wyższych z terenu powiatu ciechanowskiego na czele z gospodarzem obiektu Rektorem PWSZ Panem Andrzejem Kolasą oraz Prorektorem Akademii Humanistycznej w Pułtusku Panem Krzysztofem Ostrowskim. Ze strony samorządów na uroczystość przybyli: Starosta Powiatu Ciechanowskiego – Pan Sławomir Morawski, Starosta Powiatu Pułtuskiego – Pan Witold Saracyn oraz V – ce Starosta Powiatu Płońskiego – Pan Paweł Obermayer. Swoją obecnością zaszczycili również gospodarze Miasta Ciechanowa: Przewodniczący Rady Miasta Pan Tomasz Grembowicz, Prezydent Waldemar Wardziński oraz V – ce Prezydent Ewa Gładysz. Prezes powitał również dotychczasowych przewodniczących Zarządów NOT z lat 1977 – 2007: Andrzeja Wesołowskiego, Aleksandra Wójcika, Zbigniewa Małolepszego, Sławomira Morawskiego, Tadeusza Pikusa, Marcina Stryczyńskiego i Stefana Przybyłka. Honorowy Przewodniczący Zarządu NOT Pan Stanisław Żbikowski, ze względów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w uroczystościach. Nie mogło zabraknąć także Przewodniczących Stowarzyszeń działających przy FSNT NOT w Ciechanowie: Stowarzyszenia Elektryków Polskich /SEP/ i reprezentującym Panem Wojciechem Bralem, Towarzystwo Kultury Technicznej /TKT/ z Panem Janem Folańskim, Stowarzyszenie Geodetów Polskich /SGP/ z Panem Zbigniewem Starzykiem, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Budownictwa /PZITB/ z Panem Aleksandrem Bońkowskim, Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich /SIMP/z Panem Danielem Gerwatowskim, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych /SITWM/ z Panem Andrzejem Gmurczykiem, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego /SITSpoż./ z Panem Sławomirem Bortenem, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji /SITK/ z Panem Andrzejem Dusińskim, Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości /PSRWN/ z Panem Stefanem Przybyłkiem. W auli zgromadzili się ponadto Prezesi i Dyrektorzy przedsiębiorstw, przyjaciele, sympatycy, a także ciechanowskie media.

         Po powitaniu wszystkich Gości Prezes Jerzy Król zaproponował wybór Przewodniczącego Uroczystego Posiedzenia Rady. Na stanowisko to został wybrany V-ce Prezes Stefan Przybyłek. Do stołu prezydialnego zostali ponadto zaproszeni V-ce Prezes ZG NOT Pani Ewa Mańkiewicz – Cudny, Rektor PWSZ Andrzej Kolasa oraz Prorektor AH Krzysztof Ostrowski.

        Przewodniczący posiedzenia Prezes Stefan Przybyłek przedstawił porządek obrad i kolejność jego realizacji. Pierwszym punktem było odznaczenie FSNT NOT. Prowadzący zacytował pismo skierowane na ręce Prezesa Zarządu Jerzego Króla: „Uprzejmie informuję, że na wniosek Prezydenta Miasta Ciechanów kapituła medalu „Za Zasługi dla Ciechanowa” na posiedzeniu w dniu 14 maja 2007r. przyznała dla Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Ciechanowie medal „ZA ZASŁUGI DLA CIECHANOWA”. Podpisał Przewodniczący Kapituły Tomasz Grembowicz.”Medal odebrał z rąk Przewodniczącego Rady Miasta Tomasza Grembowicza i Prezydenta Miasta Ciechanów Prezes NOT Jerzy Król.

                                                                                  

        Prezydent wręczając medal powiedział, że został on przyznany za szczególne zasługi dla naszego miasta Ciechanowa. Wyraził też nadzieję, że NOT nie poprzestanie w swoich działaniach i nadal będzie prężnie pracował na rzecz miasta i regionu Północnego Mazowsza.

         Prowadzący obrady zapowiedział następnie, że Marszałek Samorządu Województwa Mazowieckiego odznaczył również swoimi medalami osoby z naszej organizacji NOT w Ciechanowie. Prezes Stefan Przybyłek zaprosił do dokonania aktu dekoracji Radną Sejmiku Mazowieckiego Panią Wiesławę Krawczyk, która reprezentowała Marszałka na uroczystości. Pani Wiesława Krawczyk powiedziała: „Sejmik Województwa mazowieckiego w 1998 roku ustanowił okolicznościowy medal dla osób, które mają szczególne zasługi dla rozwoju Mazowsza. Jest to medal „Pro Masovia”. Marszałek Województwa uznał zasługi poniesione przez Pana Jerzego Króla są właśnie tymi, które winny być uznane i wyróżnione tym medalem. Ja mam tę przyjemność, że zostałam upoważniona przez Pana Marszałka do wręczenia tego medalu”. Wręczając medal odczytała pismo od Marszałka: „Za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego wyróżniam Pana Jerzego Króla medalem pamiątkowym „Pro Mazovia” – podpisał Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik – 19.10.2007r.

                                                                                                                                   

       Zebrani goście nie szczędzili braw słysząc te słowa zwłaszcza, że następnym odznaczonym tym medalem był V-ce Prezes NOT Stefan Przybyłek.

                                                                                                             

        Odznaczeni podziękowali za medale i nastąpiła dalsza część spotkania. Przewodniczący obrad, zwracając się do zebranych powiedział, że „Przewodniczący Rady Miasta Ciechanowa poinformował nas, że zgodnie z wnioskiem z dnia 26.06.2007 r. w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Ciechanowa” Kapituła tego medalu na posiedzeniu rozpatrzyła przedłożone wnioski i przyznała medale dla:

 • Pana Aleksandra Atrachimowicza
 • Pana Kazimierz Noska
 • Pana Stanisława Jarosińskiego

           Przewodniczący zaprosił Prezydenta Miasta Ciechanowa Pana Waldemara Wardzińskiegooraz Przewodniczącego Rady Miasta Ciechanowa Pana Tomasza Grembowicza do wręczenia odznaczeń wyróżnionym kolegom. Odbył się akt dekoracji i zgromadzeni goście podziękowali odznaczonym oklaskami.

                                                                                                    

         W następnej kolejności przewodniczący posiedzenia oznajmił, że Zarząd Główny FSNT „NOT” w Warszawie dokonał oceny naszej działalności i zgodnie z wnioskami przyznał honorowe odznaki NOT następującym osobom:

 • Andrzej Gmurczyk – Złota odznaka honorowa NOT
 • Natalia Krystkiewicz – Srebrna odznaka honorowa NOT
 • Jerzy Żelech – Srebrna odznaka honorowa NOT
 • Ryszard Dobrosielski – Srebrna odznaka honorowa NOT
 • Andrzej Dusiński – Srebrna odznaka honorowa NOT
 • Jerzy Grochocki – Srebrna odznaka honorowa NOT
 • Kazimierz Nosek – Srebrna odznaka honorowa NOT
 • Janusz Kapela – Srebrna odznaka honorowa NOT
 • Andrzej Gontarski – Srebrna odznaka honorowa NOT

      Do wręczenia odznaczeń została zaproszona V-ce Prezes Zarządu Głównego NOT Pani Ewa Mańkiewicz – Cudny oraz Prezes NOT w Ciechanowie Jerzy Król. V-ce Prezes Stefan Przybyłek pogratulował wszystkim odznaczonym i wyraził zadowolenie, że są jeszcze tacy działacze i aktywiści.

     Po odznaczeniu zasłużonych osób prowadzący posiedzenie zapowiedział przygotowane okolicznościowe przemówienia. Jako pierwszy wystąpił Prezes Zarządu NOT w CiechanowieJerzy Król, który zwracając się do zgromadzonych na sali powiedział:

Szanowni Państwo,

          Mija właśnie 30 lat od utworzenia samodzielnej jednostki terenowej naczelnej Organizacji Technicznej, zrzeszającej oddziały i koła stowarzyszeń naukowo – technicznych, grupujących inżynierów i techników, na terytorium byłego województwa ciechanowskiego.
Wysiłkiem wielu inżynierów i techników, a także przy aktywnym udziale władz administracyjnych województwa, powołano Radę Wojewódzką Naczelnej Organizacji Technicznej w Ciechanowie. Działania te, przyczyniły się do zaktywizowania licznych rzesz inżynierów i techników, wokół statutowych celów i zadań NOT. Ta dynamika działań społecznych naszej organizacji przez lata prowadzona była z różnym natężeniem. Bezpośredni wpływ na funkcjonowanie naszej organizacji, miały zachodzące głębokie przemiany gospodarcze, a przede wszystkim społeczno – ekonomiczne. We wszystkich przemianach, których w latach 1977 – 2007 byliśmy świadkami, nasza Rada Wojewódzka była w większym lub mniejszym stopniu uczestnikiem, dostosowując się stale, na bieżąco, do występujących wymagań i uwarunkowań, określanych przez współpracujące lub współdziałające z nami organa, instytucje i jednostki.
Rozwój gospodarczy każdej jednostki terytorialnej, instytucji czy podmiotu gospodarczego wymaga zorganizowanego stosowania najnowszych osiągnięć techniki i rozwiniętych technologii – sprostać tym zadaniom, mogą tylko specjaliści – inżynierowie i technicy zrzeszeni w swoich stowarzyszeniach naukowo – technicznych. W tej wyrażonej opinii tkwi również ponadczasowa i ponadpartyjna funkcja Naczelnej Organizacji Technicznej. Ale nie przekłada się ona tak łatwo i prosto w codzienną, obecną działalność naszej Rady w Ciechanowie.

           Jak każda jednostka, podlegamy rygorom rynku, nasze usługi rywalizują z usługami innych podmiotów – uczestników tego samego rynku lokalnego i regionalnego. Występują również trudności, które trzeba pokonywać, aby posiadająca swą osobowość prawną Rada w Ciechanowie mogła istnieć, działać i realizować cele statutowe. Prowadzenie działalności Rady NOT wymaga dzisiaj zwiększonego wysiłku, pracy , starań i umiejętności dostosowania do otaczających nas warunków społecznych i gospodarczych. Dzisiaj kierowanie działalnością NOT można porównać do projektowania skomplikowanej budowli lub maszyny. Występuje konieczność doboru materiałów i parametrów technicznych każdej części konstrukcji, tak aby nie ryzykując zniszczenia, czy utraty zdolności funkcjonowania, mogła ona przeciwstawić się działaniom sił zewnętrznych i zagwarantować normalną pracę. W zakresie organizacji i przyszłej roli, jaką mają spełnić inżynierowie i technicy dla procesów rozwoju jest niezwykle doniosła i jesteśmy w stanie jej sprostać. Utworzyliśmy Centrum Innowacji NOT, którego myślą przewodnią jest szeroko pojęte wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie dofinansowania projektów celowych w dziedzinie zastosowań praktycznych oraz promowania przedsięwzięć innowacyjnych.

          W ramach upowszechniania kształcenia ustawicznego w oparciu o Priorytet IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach’’ Europejskiego Funduszu Społecznego zamierzamy uruchomić pod patronatem Centrum Innowacji NOT – Ośrodek Szkolenia Spawaczy w Ciechanowie. Zostanie on utworzony w porozumieniu z Państwowa Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie reprezentowaną przez Pana Rektora prof. dr. hab. inż. Andrzeja Kolasę oraz udziałem specjalisty Pana mgr inż. Kazimierza Noska i innych podmiotów gospodarczych. Działalność ośrodka obejmować będzie swoim zasięgiem północną część woj. mazowieckiego. Jednym z podstawowych kierunków naszych działań jest stałe doskonalenie zawodowe i prowadzenie szkoleń. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom przyszłości skonstruowaliśmy, swoje propozycje tak, aby programy szkoleniowe umożliwiły zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniały posiadaną już wiedzę.

          W skali roku prowadzimy około 50 szkoleń przyuczających do zawodu lub przygotowujących do uzyskania uprawnień w zawodzie. Uczestniczy w nich około 1100 osób rocznie. Jednocześnie działająca przy NOT Komisja Kwalifikacyjna Nr 449 powołana przez Urząd Regulacji Energetyki, przeprowadza około 20 egzaminów rocznie, podczas których odnawia lub zdobywa uprawnienia około 500 osób. Szkolenia i kursy pozwalają na podniesienie kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowanie osób bezrobotnych, tym samym przyczyniają się do zmniejszenia bezrobocia w naszym regionie.

       Celem naszych działań jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w różnych formach szkoleniowych poprzez podniesienie ich jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy. W tym zakresie zawiązaliśmy owocną współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy.

          Ze swej strony zobowiązujemy się zapewnić wysoki poziom kształcenia zgodnie z wymogami Unii Europejskiej na najbardziej pożądanych kierunkach.

          W roku 1978 wybudowaliśmy wysiłkiem społecznym środowiska technicznego przy udziale władz administracyjnych naszą siedzibę, miejsce spotkań i pracy Dom Technika w Ciechanowie. Pomimo upływu lat, żywo pozostaje w pamięci trud i praca wielu osób, ich osobiste duże zaangażowanie w proces budowy i urządzenia naszej siedziby. intensyfikować działania na rzecz poprawnego zagwarantowania odpowiedniej roli i miejsca środowisku technicznemu i stowarzyszeń naukowo – technicznym na obszarze naszego działania.

O przedstawienie krótkiej historii NOT w Ciechanowie Prezes Stefan Przybyłek poprosił Pana Kazimierza Boconia, byłego V-ce Przewodniczącego NOT i wieloletniego działacza SIMP. Ten zwrócił się do zebranych tymi oto słowami:

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,
Szanowni zaproszeni Goście,

Rok 1977, wyjątkowo, charakteryzował się ożywioną działalnością społeczną i przeobrażeniami w Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w całym kraju, ale także w naszym województwie ciechanowskim. Powstawały inicjatywy środowisk inżynierów i techników do tworzenia samodzielnych ogniw Naczelnej Organizacji Technicznej w nowopowstałych województwach, utworzonych w wyniku nowego podziału administracyjnego Państwa. Twórcza atmosfera charakteryzująca niemal wszystkie środowiska techniczne, powodowała chęć i inicjatywę tworzenia samodzielnych organów wojewódzkich, różnych branżowych stowarzyszeń naukowo – technicznych.

Inżynierowie i technicy w stowarzyszeniach NT, w nowych województwach dostrzegali większe możliwości awansu zawodowego i społecznego, szerszych kontaktów krajowych i zagranicznych. Kształcąc się w młodości niewielu z nas myślało, że droga do podejmowania funkcji kierowniczych wiedzie przez dobre wykształcenie i permanentne dokształcenie.

W nowym województwie ciechanowskim szybko zorganizowały się powołując w I półroczu 1977 roku Oddziały dwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolników oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Inne Stowarzyszenia, a było ich 11 miały na terenie województwa od jednego do 6 kół. Działające już prężnie Oddziały SIMP i SITR oraz kilkanaście kół innych Stowarzyszeń dały kanwę do utworzenia koordynatora SNT – stąd Rada Główna Federacji Stowarzyszeń NT NOT w Warszawie, po konsultacjach z Zarządami 13 Stowarzyszeń podjęła uchwałę i postanowiła zwołać na dzień 29 września 1977 r. w wojewódzkim Domu Kultury naradę z udziałem Oddziałów SIMP i SITR oraz Kół wszystkich działających w województwie SNT. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz wojewódzkich, organizacji społecznych oraz dyrektorzy większych zakładów pracy, a przede wszystkim Sekretarz Generalny NOT kol. mgr inż. Zbigniew Skierski. Porządek narady był zwięzły, choć tematy niezwykle ważne, a mianowicie:

 • Otwarcie i określenie najważniejszego celu narady
 • Wystąpienie V-ce wojewody ciechanowskiego mgr inż. Zygmunta Borkowskiego o zapotrzebowaniu w gospodarce na inżynierów i techników.
 • Dyskusja
 • Powołanie Komisji Organizacyjnej Oddziału Wojewódzkiego NOT w Ciechanowie
 • Podjęcie uchwały o programie pracy dla Komisji Organizacyjnej NOT.

Protokolant napisał, cytuję: ,,Obradom przewodniczył kol. inż. Kazimierz Bocoń – V-ce Przewodniczący Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SIMP – dyrektor Zakładu Podzespołów Lampowych POLAM w Pułtusku’’. Narada, a właściwie walne Zgromadzenie członków Stowarzyszeń, przyniosła trzy rozwiązania. Pierwsze – dokonano wyboru spośród uczestników 11 – osobowej Komisji Organizacyjnej Oddziału Wojewódzkiego NOT w Ciechanowie w składzie:

 • Zygmunt Borkowski PZITB – Przewodniczący
 • Kazimierz Bocoń SIMP – V-ce Przewodniczący
 • Zbigniew Zieliński SITR – V-ce Przewodniczący
 • Jacek Hikiert SIMP – V-ce Przewodniczący
 • Jerzy Lasocki SIMP – Sekretarz
 • Janusz Zębalski SITSpoż. – Członek
 • Edward Świetlik SIMP – Członek
 • Jerzy Czerwieński PZITB – Członek
 • Winicjusz Miziołek SITWM – Członek
 • Andrzej Wesołowski PZITB – Członek
 • Ryszard Olszewski WKTiR – Członek

Drugim rozwiązaniem było przyjęcie programu dla Komisji Organizacyjnej i trzecim było zaakceptowanie powołanego w dniu 05.09.1977 roku 22 – osobowego Komitetu Budowy Domu Technika z jego prezydium w składzie:

 • Andrzej Wesołowski PZITB – Przewodniczący
 • Jerzy Naworski SARP – V-ce Przewodniczący
 • Mirosław Ankiewicz SIMP – V-ce Przewodniczący
 • Jerzy Lasocki SIMP – Sekretarz

Funkcje Honorowego Przewodniczącego przyjął ówczesny wojewoda Jerzy Wierzchowski. Dom Technika miał powstawać w czynie społecznym, bo tylko w takiej formie wojewoda mógł sfinansować 50% wartości inwestycji, cały koszt robót z dokumentacją techniczną wnieśli społecznie inżynierowie i technicy – członkowie SNT. Wyposażenie biurowe wnosił Zarząd Główny NOT. Dla sprawnego prowadzenia prac przygotowawczych Komitet Budowy Domu Technika przyjął pisemne deklaracje ciechanowskich firm, w których padły zobowiązania realizacji najważniejszych prac dających gwarancję szybkiej budowy DT. Były to:

 • Wojewódzka Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli – dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz czynności formalno – prawne i lokalizacyjne,
 • Zakłady Stolarki Budowlanej ,,Stolbud’’ – dokumentacja warsztatowa oraz montaż konstrukcji budynku,
 • Zakład Napraw Maszyn Budowlanych ,,ZREMB’’ – wykopy, niwelacje oraz dźwig do montażu,
 • Ciechanowskie Przedsiębiorstwo Budowlane – fundamenty,
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – projekt c.o. i przyłącze do kotłowni,
 • Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej – zewnętrzne sieci wod – kan., instalacje wewnętrzne,
 • Zarząd Oddziału SIMP – pomoc w zakupie trudnych do zdobycia urządzeń wyposażenia,
 • Zakład Podzespołów Lampowych POLAM – wszelkiego rodzaju oprawy oświetleniowe.

Dziś łza się w oku kręci na samo wspomnienie tej chwili, kiedy rosły konstrukcje upragnionego Domu Technika. Ten dom pracy twórczej, o imponującej, wynoszącej 963 m2 powierzchni użytkowej przekazany został przez inżynierów i techników – inżynierom i technikom, w miesiącu sierpniu 1980 roku. Dom technika od tej pory stał się siedzibą Rady NOT wszystkich stowarzyszeń, gdzie znalazła się sala konferencyjna, sale wykładowe oraz pomieszczenia Klubu Technika z zapleczem gastronomicznym. Komisja Organizacyjna, jak i nowa rada NOT energicznie swój trud skierowała na wyszukiwanie chętnych, twórczych z wysokim autorytetem środowiskowym ludzi, którzy pociągnęliby mozolną robotę organizatorską. Rychło powstają Oddziały SEP, SITO, SITSpoż. Razem z Oświatą Wojewódzką zbilansowano zapotrzebowania na zawody techniczne. Szkoły średnie dokonały zmian w programach i w naborze nowych roczników. Staraniem SIMP uruchomiono w Pułtusku w 1978 roku w Zespole Szkół Zawodowych Punkt Konsultacyjny Politechniki Warszawskiej, podobnie zabiegami SITR Punkt Konsultacyjny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Poświętnem. Bo godzi się przypomnieć, że na mapie nowych województw pod względem wykształcenia kadr Ciechanów wyprzedzał tylko Suwałki, Białą Podlaskę i Ostrołękę. Komisja realizując program, szczególnie pod kątem aktywizacji i integracji środowisk technicznych spowodowała znaczny wzrost liczby członków i kół SNT. Dla porównania w 1977 zarejestrowano 1875 członków w 87 kołach, a w roku 1978 było już 2793 członków 1 114 kołach, to w 1980 1 114 kołach zanotowano 3158 członków i 5 Stowarzyszeń miało swoje oddziały wojewódzkie. W grudniu 1978 roku grupa wybitnych działaczy organizuje I Wojewódzkie Dni Techniki. W uznaniu uzyskanej sprawności organizacyjnej Rada Główna uchwalą z dnia 3 grudnia 1979 roku zdecydowała o powołaniu Oddziału wojewódzkiego NOT w Ciechanowie. I tak dnia 4 lutego 1980 roku w siedzibie ZREMB dokonano podsumowania pracy Komisji Organizacyjnej i wybrano już właściwą Radę Oddziału Wojewódzkiego NOT w Ciechanowie w osobach:

 • Andrzej Wesołowski PZITB – Przewodniczący
 • Zbigniew Zieliński SITR – V-ce Przewodniczący
 • Jacek Hikiert SIMP – V-ce Przewodniczący
 • Edward Świetlik SIMP – V-ce Przewodniczący
 • Ryszard Olszewski WKTiR – Sekretarz”
 • Elżbieta Zalewska SITSpoż. – Członek
 • Roman Rydzewski SITR – Członek
 • Janusz Łaszczych SEP – Członek
 • Kazimierz Małaczewski SITSpoż. – Członek
 • Winicjusz Miziołek SITO – Członek

Działania Rady Wojewódzkiej NOT wraz z Oddziałami SNT ukierunkowane na rozwiązywanie problemów ważnych dla rozwoju gospodarczego województwa, szczególnie na produkcję rolną i przetwórstwa rolno – spożywczego, rozwój budownictwa mieszkaniowego, zwiększenia poziomu nowoczesności i jakości wyrobów, racjonalizacji gospodarki paliwami, ochrony środowiska naturalnego. Położono nacisk na etykę zawodową kadry inżynierów i techników. Lata 1981 – 1982 z wiadomych powodów bardzo trudne, w NOT nie przerywano impetu pracy. W Domu Technika prowadzi się doskonalenie kadr technicznych poprzez kursy, szkolenia, odczyty, sympozja, pokazy, wystawy i targi techniczne.

Kolejna Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Oddziału Wojewódzkiego NOT ma miejsce w dniu 23 marca 1983, na której dokonano wyboru 33 – osobowej Rady i Zarządu w osobach:

 • Aleksander Wójcik SITR – Przewodniczący
 • Zbigniew Zieliński SITR – V-ce Przewodniczący
 • Ryszard Siudak WKTiR – V-ce Przewodniczący
 • Andrzej Szeremeti SIMP – V-ce Przewodniczący
 • Kazimierz Manista SIMP – Sekretarz

Nowowybrana Rada postanowiła skupić się nad:

 • rozwojem produkcji materiałów budowlanych,
 • udziale przedstawicieli SNT NOT w ogniwach doradczo – opiniodawczych organów administracji państwowej, radach i związkach zawodowych,
 • efektywności gospodarowania udział w próbach reformowania gospodarki

W łonie tej Rady rodzi się pomysł utworzenia Komitetu NOT w Działdowie, a w tym czasie powstają również:

 • Zespół Usług Technicznych, gdzie rodzą się ciekawe projekty techniczne,
 • Delegatura ZORPOT przy SIMP,
 • Kilka agend gospodarczych przy PZITB, SITR, Sitkom., SEP i inne.

W dniu 21 października 1985 roku ma miejsce kolejna Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Oddziału Wojewódzkiego NOT, na której powołana zostaje nowa 36 – osobowa Rada już spośród 4380 członków reprezentujących 15 SNT.

Skład Zarządu Rady następujący:

 • Aleksander Wójcik SITR – Przewodniczący
 • Zbigniew Zieliński SITR – V-ce Przewodniczący
 • Kazimierz Bocoń WKTiR – V-ce Przewodniczący
 • Ryszard Siudak WKTiR – V-ce Przewodniczący
 • Kazimierz Manista SITSpoż. – Sekretarz

W grudniu 1986 roku stan posiadania Oddziału Wojewódzkiego przedstawiał się następująco: 15 SNT i 8 Oddziałów Wojewódzkich SNT: SIMP, SITR, SEP, SITSpoż., SITLiD, SITPoż., WKTiR, SITWM.
Ponadto NOT oddelegowała w składy komisji problemowych w organach administracyjnych, takich jak: Komisja Postępu Technicznego przy KW PZPR, Komisja Kwalifikacyjna Wojewody Ciechanowskiego i Rada Mieszkaniowa przy Wojewodzie.
Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia 1985 roku rada Wojewódzka NOT w Ciechanowie stała się Rada samofinansującą, tzn. wszystkie wydatki na działalność statutową i utrzymanie Domu Technika pokrywane były z dochodów prowadzonych działalności gospodarczych.

II Dni Techniki zorganizowane zostały w dniach 9-24.09.1984 roku z programem obejmującym konkursy dla młodzieży średnich szkół technicznych:

 • Co wiesz o technice – laureatem został uczeń Technikum Radiowego w Pułtusku,
 • Konkurs prac dyplomowych – zwyciężyli uczniowie Technikum Mechanicznego z Pułtuska.

Ponadto w programie były:

 • Wystawa prac dyplomowych szkół technicznych,
 • „Otwarte Drzwi’” zakładów pracy,
 • 2 odczyty na tematy nowoczesnej technologii produkcji przemysłowej.

III Dni Techniki odbyły się w dniach 29 maja – 3 czerwca 1985, w ramach których zorganizowano wystawy w 15 zakładach województwa ciechanowskiego.
IV Dni Techniki zorganizowano w dniach 4 – 13 czerwca 1986 roku.

X lecie Oddziału NOT w Ciechanowie, którego obchody odbyły się 8 czerwca 1987 roku zbiegło się wraz z jednoczesnym otwarciem V Dni Techniki. Z programu opracowanego na tę okoliczność wynika ogromny wysiłek, jakiemu poddana została nasza Federacja SNT. W czasie uroczystości podziękowano wszystkim inżynierom i technikom, którzy złożyli swój ogromny wysiłek dla wspólnego dorobku. Podziękowano również takim dobroczyńcom, jak Muzeum Okręgowe, Wydział Ochrony Środowiska UW, Wydział Kultury i Sztuki UW, Wojewódzki Dom Kultury za niezwykłe partnerstwo i uczestnictwo w pracy Rady Wojewódzkiej NOT w Ciechanowie.

Wejście w drugie dziesięciolecie z dużym dorobkiem nasuwało pytania, co nam ono przyniesie? W Domu Technika pełną parą pracowali projektanci, wykładowcy. Tu kończyli studia podyplomowe inżynierowie. Tu była nieźle wyposażona biblioteka techniczna. Tu organizowało się kolejne Dni Techniki, które wciągały do współdziałania i rywalizacji kadry inżynieryjno – techniczne, niejednokrotnie obnażając również ich słabe punkty. Pozornie wyglądało wszystko w porządku, jednak uczestnicy XXI Kongresu Techników Polskich w Gdańsku w kwietniu 1987 roku oraz uczestnicy XXVI Zjazdu SIMP we wrześniu 1987 roku wrócili z informacjami niezbyt budującymi. Coś się działo w polityce gospodarczej w skali makro w kraju.

Mimo ochładzania atmosfery wokół społecznej pracy na rzecz NOT i środowiska technicznego, przygotowany został na miesiąc październik 1987 szeroki program uroczystości. Ciekawostką początku II dekady działalności Rady była próba nawiązania kontaktów poza granicami Polski. I tak na zaproszenie Obwodowej Rady Naukowo – Technicznych Stowarzyszeń w Chmielnickiem na Ukrainie, nasza delegacja RW NOT w składzie kol. Aleksander Wójcie, kol. Ryszard Siudak i kol. Kazimierz Manista odwiedziła w dniach 6-10 czerwca 1988 roku tamtejsze Stowarzyszenie. Innym faktem było zaproszenie delegacji Zrzeszenia Stowarzyszeń Nauk Technicznych i Przyrodniczych Województwa Somogy w Kaposvar na Węgrzech, 3 osobowego zespołu, który odwiedził Ciechanów w dniach 12 – 16 września 1988 roku. W obu przypadkach przyrzeczono sobie współpracę, ale na tym pozostało.

Pragnąc przedstawić Szanownym Państwu najważniejsze momenty pracy Rady Wojewódzkiej muszę dokonać koniecznych skrótów, wychodząc z założenia, że to co najważniejsze, to się właściwie dokonało, a co nastąpi – będzie kontynuacją, lub ratowaniem istniejącego skarbu. W 1991 roku na czele 17 osobowej RW NOT staje mgr inż. Zbigniew Małolepszy. Ta kadencja przebiegała w apogeum przemian ustrojowych, gdzie załamują się większe zakłady, stanowiące dotąd zaplecze kadry inżynierów i techników, natomiastna członka Rady Głównej NOT w Warszawie awansuje nasz dotychczasowy Dyrektor Biura RW NOTKazimierz Manista.

W 1995 roku na czele 34 – osobowej RW NOT staje kol. Sławomir Morawski. Mimo ogromnego wysiłku z jego strony, drastycznie spada ilość kół SNT oraz niektóre Stowarzyszenia likwidują swoje Oddziały wojewódzkie. Spada ilość zleceń dla Zespołu Usług Technicznych i działu szkoleń. Z wyraźną pomocą pospiesza Prezes SITLiD kol. Stanisław Żelichowski włączając Biuro RW NOT do pośrednictwa pomiędzy Nadleśnictwami, a Zakładami Celulozowo – Papierniczymi. Ten manewr dał nieco środków na utrzymanie Domu Technika w Ciechanowie. W tym czasie kol. Kazimierz Manista awansuje jeszcze wyżej w Radzie Głównej NOT w Warszawie, do stanowiska V – ce Prezesa. Rada Wojewódzka NOT w Ciechanowie przeżywa coraz większe kłopoty, mimo że kol. Manista jest nadal Sekretarzem i Dyrektorem RW NOT. Mimo to inżynierowie i technicy, nie zrażający się dość trudną sytuacją, stają w zwartym szyku do przygotowań XX lecia. Ciągle liczą na nadejście lepszych czasów.

W programie XX lecia NOT w województwie ciechanowskim zapisano i w pełni wykonano:

 • Konferencja „Bezpieczny Bank”
 • Konferencja nt. „Rola Zielonych Płuc na przykładzie woj. ciechanowskiego”,
 • Konferencja nt. „Ochrona środowiska, wyzwania i problemy”,
 • Konferencja nt. „Gazociąg Jamał – Europa”,
 • Konferencja nt. „Najnowsze formy kredytowania budownictwa mieszkaniowego”,
 • Seminarium nt. „Nowoczesne metody napraw powierzchni bitumicznych”,
 • Wystawa w Muzeum Okręgowym „Mościcki – inżynier i prezydent”
 • Konkurs „Technik 97”,
 • Konkurs w Tygodniku Ciechanowskim „Co wiesz o NOT?”,
 • Konkurs dla członków SNT na pracę „XX lat NOT w Ciechanowie”

Ogromnie ważnym zjawiskiem, jakie środowisko techniczne zaczęło doświadczać, był początek przejść ustrojowych z gospodarki nakazowo – rozdzielczej na rynkową. Trzeba tu wspomnieć, że część Rad wojewódzkich NOT powstałych po 1975 roku gorzej zniosło ten okres od nas. Nasza samodzielność finansowa, na początku okazała się trafnym kierunkiem. Kierunkiem może tych kilku osób zarządzających Radą, mimo niedostatków, którzy nie pozwolili roztrwonić naszego wspólnego dorobku i majątku.

Na XX lecie Rady Wojewódzkiej NOT w Ciechanowie większość z nas stanęło z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, jaki wzięliśmy na siebie, uczestnicząc w pracach Rady od początku jej powstania. Były wyróżnienia, podziękowania, kwiaty i notatki prasowe.

W 1998 roku na funkcję Prezesa Rady Wojewódzkiej został wybrany kol. Tadeusz Pikus. Mimo szczerych chęci, pracując w bezpośrednim oddziaływaniu, pełniącego nadal dwie funkcje w RW NOT i ważnej funkcji w Radzie Głównej NOT kol. Kazimierza Manisty, niewiele osiągnięto w tej kadencji. Zarząd Oddziału SIMP wielokrotnie przeciwstawiał się temu układowi. Doszło do tego nawet, że SIMP demonstracyjnie wystąpił z Rady twierdząc, że panujące stosunki w Radzie i Domu Technika prowadzą do unicestwienia organizacji. SIMP wespół z SEP, działając na rzecz pozostałych SNT, zaproponował wspólnie, jak najszybciej dokonać wyboru nowej Rady, z jednoczesną propozycją, by na funkcję Prezesa Rady wybrać ówczesnego Prezydenta Ciechanowa kol. Marcina Stryczyńskiego z SEP.

SIMP i SEP przed wyborami obwarowały, że Dyrektorem Biura RW NOT nie może być powołany kol. Kazimierz Manista. Mimo zaleceń i wbrew ustaleniom przedwyborczych został on powołany. SIMP zaskarżył procedurę wyborczą i unieważnił wybory. Tak doszło do kolejnej, Nadzwyczajnej Konferencji, na której wybrano nową 23 – osobową Radę Wojewódzką NOT w Ciechanowie z Prezesem kol. Stefanem Przybyłkiem. Nadzwyczajna Konferencja Wyborcza miała miejsce w sali Not w dniu 25 marca 2002 roku. Na sali wyczuwało się pozytywną aurę, co rokowało dobre wyniki obrad. Przygotowany projekt regulaminu obrad dawał gwarancję, że tak będzie. SNT zgłosiły do Rady 23 delegatów, przy obecności 20 z nich. W tajnych wyborach wybrano:

Na prezesa:

 • Przybyłek Stefan

Do Zarządu weszli:

 • Balicki Józef,
 • Dukalski Roman,
 • Król Jerzy,
 • Osiecki Stefan,

Do Komisji Rewizyjnej weszli:

 • Bocoń Kazimierz – Przewodniczący,
 • Borten Sławomir,
 • Szymański Wiesław,
 • Żelech Jerzy.

Nowowybrany Zarząd stanął przed bardzo ważnym dylematem. Apel Prezesa do delegatów czynne włączenie się do pracy Rady zabrzmiał prowokująco, bo i przyjęty program przede wszystkim wyzbycia się groźnego ogona starych długów, był przerażający. Najgroźniejsze było zadłużenie wobec RG NOT w Warszawie z tytułu zaszłości wynikającej z umowy współwłaścicielskiej Domu Technika. Nie wszyscy członkowie Rady wiedzą, jak ogromny ciężar musiał udźwignąć Prezes, targany rozprawami sądowymi poprzednich pracowników, Niestety tu ilość zleceń rzeczoznawczych, usług projektowych zmalała niemal do zera. Zarząd więc skierował swoje kroki w kierunku samorządów powiatowych i gminnych. Trzykrotna wymiana na stanowisku Dyrektora Biura, Głównej Księgowej oraz dzierżawcy lokalu gastronomicznego nie wzbogacała finansowo NOT w Ciechanowie. Jednak powoli, ale konsekwentnie spłacano zaległości, a bieżące programy pozwalały dostrzec niezwykle pozytywne, jednak wciąż nie w pełni zadawalające rezultaty. Poprawiono przeciekające dachy i inne usterki i niesprawności grożące obiektowi Domu Technika.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku zanotowano powolny wzrost liczby członków SNT i tak:

 • SEP ma swój Zarząd Oddziału i 180 członków w 3 kołach.
 • SITK ma swój Zarząd Oddziału i 163 członków w 7 kołach.
 • SIMP ma swój Zarząd Oddziału i 121 członków w 5 kołach.
 • PZITB ma 15 członków w 1 kole.
 • SGP ma 7 członków w 1 kole.
 • SITR ma 10 członków w 1 kole.
 • SITWM ma 30 członków w 2 kołach.
 • TKT ma 15 członków w 1 kole
 • PSRWN ma 20 członków w 1 kole
 • SITSpoż. ma 10 członków w 1 kole

Z tego rachunku widać, jakie wielkie spustoszenie dotknęło Stowarzyszenia, a to przecież nie jest bez wpływu na ogólną sytuację Federacji, przy czym ten obraz jest już obrazem mijającym, bowiem jeszcze 2 lata temu było gorzej. Powoli następował systematyczny przyrost członków SNT i wzrost aktywności społecznej środowiska.

W dniu 20 marca 2006 roku odbyła się kolejna Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza, na której podsumowano wyniki mozolnej pracy Rady Regionalnej pod przewodnictwem kol. Stefana Przybyłka i chociaż pozostało jeszcze wiele do normalności, to widoczne były korzystne zmiany i obiecujące wyniki. Tak wiele się działo w tej kadencji, jak na początku powstawania Rady i może podobnie jak za przewodnictwa Aleksandra Wójcika. Dwie duże uczelnie na terenie byłego województwa ciechanowskiego – Akademia Humanistyczna w Pułtusku i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie zaczynają tworzyć swoistą zworę kadry inżynieryjno – technicznej wchodzącej do gospodarki regionu, to też Rada Regionalna NOT w Ciechanowie nawiązuje z nimi coraz ściślejsze kontakty. Rada Regionalna nie pomija w kontaktach takich uczelni jak Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Warszawski.

Na marcowej konferencji ubiegłego roku dokonano wyboru nowego Zarządu pod przewodnictwem dotychczasowego V-ce Przewodniczącego kol. Jerzego Króla. Zarówno Zarząd, jak i Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem znanego działacza kol. Mieczysława Maździarza, kontynuują mozolną pracę dalszego porządkowania pracy Rady Regionalnej. Wiele obecnych działań ma w sobie trud tworzenia nowych kierunków rozwoju”.

Następnie Przewodniczący obrad oddał czas dla zaproszonych gości. Prezydent dziękując organizacjom technicznym za 30 lat podkreślił, że inżynierowie i technicy, działacze stowarzyszeń tak aktywnie wpisywali się w księgi Ciechanowa, oddając wiele serca, by miasto się rozwijało.

                                                                                                                      

Na ręce Prezesa złożył list gratulacyjny i życzył, by organizacja rosła w siłę i dalej trwała.

Głos zabrała następnie przedstawicielka Sejmiku – Wiesława Krawczyk Ze swej strony podkreśliła ogromną sympatię do NOT-u, ze względu na to, że sama przynależy do stowarzyszenia i jest członkiem SEP – u. Odniosła się do poprzednich wystąpień z uznaniem, bo praca społeczna jest trudna, ale cieszy się w społeczeństwie szacunkiem.

Kolejnym mówcą był Starosta ciechanowski, nasz poprzedni Prezes – Sławomir Morawski:

Przez 30 lat działania stowarzyszeń, zrzeszonych w NOT istniała na naszym terenie cała rzesza inżynierów i techników. Towarzyszyły nam różne hasła. Część z nich uwierzyła, że czas się organizować małych, a nie w dużych instytucjach. Nastąpił także odpływ niektórych z naszej organizacji. Cieszę się, że udało się utrzymać organizację, że zwiększa swoje szeregi i coraz lepiej funkcjonuje. Myślę, że również znakiem czasu jest to, że 30 lecie obchodzimy właśnie w nowododanym gmachu uczelni, która ma wydziały techniczne, związane z naszą organizacją. Życzę wszystkiego najlepszego, gratuluję władzom aktualnym i patrzę z nadzieją, że organizacja będzie się dalej rozwijała, a na ręce Prezesa składam stosowne życzenia.

Jako następna do zebranych przemówiła pani Maria Rutkowska, dyrektor Oddziału Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, zwracając się tymi słowami:

Ja w imieniu stowarzyszenia użyteczności publicznej, jakim jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej i z upoważnienia Zarządu Regionalnego, mam przyjemność przekazać najlepsze życzenia i gratulacje dla władz NOT-u. Wbrew powszechnemu mniemaniu, nasze stowarzyszenia mają wiele wspólnego, zwłaszcza na odcinku szkoleniowo-oświatowym. Dziękujemy za współpracę ze szkolnictwem zawodowym, patronowanie wielu naszym przedsięwzięciom i inspirowanie współzawodownictwa, za ruch racjonalizatorski i pomoc przy pracach dyplomowych. O tym była mowa w pięknym wystąpieniu Pana Kazimierza Boconia. Przekazuję uznanie dla szerokich rzesz inżynierów, techników i działaczy notowskich. Nie dajcie się wymazać z mapy działalności i spróbujcie sprostać wyzwaniom XXI wieku. Na ręce Prezesa składam list, tu jest wszystko zawarte.

                                                                                                                                   

Na zakończenie, odnosząc się do słów Starosty, dodała: „Panie Starosto. Małe jest piękne i niech to małe rozwija się w duże”.

W następnej kolejności do Gości przemówiła V-ce Prezes Zarządu Głównego NOT w Warszawie Pani Ewa Mańkiewicz – Cudny. Prezes Stefan Przybyłek zwrócił się słowami: „Witamy naszego opiekuna”, na co Prezes ZG zwróciła uwagę, że nie są opiekunem, tylko razem działamy. Wskazała na list od Prezesa ZG NOT Wojciecha Ratyńskiego, który nie mógł przyjechać. Jednocześnie wyraziła zadowolenie, że to ona mogła przybyć w zastępstwie, ponieważ właśnie z Ciechanowem łączą ją ścisłe stosunki, chociaż jest to jej pierwsza wizyta w tym środowisku. Tutaj narodził się ruch kultury technicznej i z tego względu ma pozytywne odniesienia emocjonalne.

Chciałabym powiedzieć kilka zdań w imieniu ZG, więc muszę się odnieść do tych wszystkich trudności, o których była mowa, powiem, że widzimy dzisiaj, że jesteśmy na dobrej drodze i że dzisiejsza uroczystość i że środowisko przezwyciężyło swoje trudności i z tego powinniśmy być zadowoleni. Czasami się uważa, że My tam w Warszawie patrzymy tylko, by kogoś zlikwidować, żeby terenowe jednostki upadły. Ja chcę powiedzieć, że żadna terenowa jednostka nie upadła w czasie od 1990 roku., co nie oznacza, że nie mają one trudności i nie zmalała liczba inżynierów. NOT na początku swoich przemian głośno krzyczał, że gospodarce niezbędni są inżynierowie, twórcy, a ekonomiści są niezbędni, ale nie jedyni. Natomiast o inżynierach mówiono bardzo mało albo wcale, obarczano ich grzechami za różne błędy, a przecież inżynier to jest po prostu twórca, który na wszystko, co tworzymy w naszym kraju, dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej, dzięki temu zasilaniu, ma ogromny wpływ. Dzisiaj mamy satysfakcję, jaką mają czasami rodzice, co mówią, ,, Nie wychodź bez szalika, bo się zaziębisz’’, gdy mówi się, że w Polsce brakuje inżynierów i techników, ale co nam z tej satysfakcji. Może za mało umieli krzyczeć, ale to że przetrwały organizacje, że mogą się poszczycić, bogatą historią stowarzyszeniową należy im się chyba podziw i podziękowanie. Historia ruchu stowarzyszeniowego sięga już 170 lat. Warszawski Dom Technika ma 102 lata, a Krakowski ma 101. Stanowią one swoiste ostoje nie tylko dla twórczości technicznej, ale i patriotyzmu, rozumianego jako ten, którym buduje się zręby towarzystwa naukowego. NOT jest włączony w duży program innowacyjny i inwestycyjny. Widzę tutaj również wielką rolę dla środowiska w Ciechanowie. Nie będę mówiła o wielu przedsięwzięciach, jakie w tej chwili organizujemy. Mamy w tym wielkie osiągnięcia, ponieważ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało NOT-owi część funduszy na prowadzenie projektów celowych. Taki projekt jest kierowany do małych i średnich przedsiębiorstw. W naszym zespole pod kierownictwem Prezesa Józefa Suchego jest rozpatrywany najdłużej 3 miesiące, w Ministerstwie nawet rok. To pozwala stwierdzić, jak sprawni potrafią być inżynierowie, jak wiele można przekazać organizacjom pozarządowym, a nasza organizacja naprawdę znalazła swoje miejsce w tych przemianach. III – ci Kongres Techników Polskich, który miał miejsce w 2002 roku wyraźnie powiedział: Technicy są otwarci szeroko na wszystkie przemiany, inżynierowie wiedzą jak produkować. Samym marketingiem do niczego się nie dojdzie. Życzę, żebyśmy się spotkali za następne 10 lat i jeszcze później, a że reprezentuję najstarszą polską gazetę ,,Przegląd Techniczny’’, który ma 141 lat, który organizuje konkursy na prace dyplomowe pragnę podkreślić, że przez 10 lat osoby z Ciechanowa były zawsze w nim wyróżniane, mamy również Srebrnego Inżyniera – Starostę z Płońska. Życzę wytrwałości i satysfakcji mimo wielu trudności.

Jako kolejny o zabranie głosu został poproszony Dyrektor Powiatowego Urzędu PracyZbigniew Kaflowski. Podziękowawszy za zaproszenie na uroczystości, przedstawił list o następującej treści:

                                                                                                                         

          Miejsce na mównicy zajęła następnie Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy – paniElżbieta Szymanik. Odczytała list i przekazała płytę „Program Operacyjny – Kapitał Ludzki”, który jej zdaniem może się doskonale wpisać w rozwój Naczelnej Organizacji Technicznej.„Liczymy na wsparcie lokalnego rynku pracy”.

                                                                                                                   

List gratulacyjny wpłynął ponadto od Prezesa Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Prezes Stefan Przybyłek poinformował jeszcze o wpłynięciu do siedziby NOT-u dokumentu z gratulacjami od władz samorządowych Miasta Płońska:

Ostatnim przemawiającym był Prezes Stadniny Koni Krasne – Pan Lech Kaczorowski:.

Stadnina Koni Krasne korzysta z pomocy projektowo – technicznej NOT-u, szczególnie współpracujemy z Prezesem Stefanem Przybyłkiem. Ponieważ w tym roku również obchodzimy jubileusz powstania chciałbym na ręce Pana Prezesa przekazać książkę, która wydaliśmy na tą uroczystość, wraz z listem gratulacyjnym i życzeniami dalszych sukcesów.

      Po tym wystąpieniu Prezes podziękował wszystkim Gościom za przemówienia i przeszedł do kolejnego punktu uroczystości. Przedstawił kierunki działania organizacji NOT:

          Naczelna Organizacja Techniczna jest organizacją zrzeszającą inżynierów i techników w Polsce. Jest organizacją społeczną i dobrowolną. Powodem zrzeszania się inżynierów i techników jest potrzeba porządkowania problemów środowiskowych, wyznaczania celów, kierunków i zadań niezbędnych dla właściwego rozwoju zawodowego. Środowiska naukowo – techniczne muszą jak najlepiej spełniać swoją misję rozwoju gospodarczego i aktywnego stałego przyczyniania się do postępu cywilizacyjnego.

          Początki zrzeszania się środowisk technicznych w Europie sięgają pierwszej połowy XIX wieku, a genezę polskich stowarzyszeń technicznych można wywodzić od powstałego 15 marca 1835 roku w Paryżu Towarzystwa Politechnicznego Polskiego, na czele którego stanął generał Józef Bem. Przez wiele lat, po kolejnych przemianach strukturalnych powstała współczesna forma organizacyjna NOT. Nasze główne cele to:

 • zrzeszanie inżynierów i techników,
 • integrowanie środowiska,
 • wzajemne wspomaganie w realizacji zadań, zainteresowań i potrzeb, a także wpływanie na rozwój techniki, nauki i gospodarki,
 • stałe dbanie o rangę i pozycję inżynierów i techników w środowisku.

          Na każdym kroku dostrzec można w naszej gospodarce wyniki pracy i liczne osiągnięcia środowiska technicznego. Rozważania o teraźniejszości i przyszłości nie mogą się obejść bez udziału realizatorów postępu naukowo – technicznego, wynalazców, twórców dzieł techniki służących ludziom i środowisku. Rozwój techniki wywiedziony z nadrzędnych i nieprzemijających zasad wielkiego humanizmu służy kształtowaniu życia intelektualnego i procesów tworzenia w różnych dziedzinach. W codziennej pracy i życiu często bezwiednie nawiązujemy do tych zasad poprzez racjonalizowanie działań i nowatorstwo rozwiązań technicznych. Pozwalają one również rozumieć rzeczywistość, zachodzące zmiany, kształtować osobowość, doskonalić wiedzę zawodową, warsztat pracy i umiejętności praktyczne. Z tych względów zrzeszanie się inżynierów i techników pozostanie podstawowym kierunkiem działalności Rady Regionalnej w Ciechanowie.

           Ponadto, realizacje swoich celów NOT upatruje we współpracy z samorządami terytorialnymi – wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi. Współczesny sektor publiczny, właśnie przez nie reprezentowany warunkuje funkcjonowanie gospodarki i rozwój terytorialny i jest z pewnością najważniejszym ogniwem kierunkującym rozwój społeczny i gospodarczy.

       W ramach współpracy z organami samorządów terytorialnych pragniemy uczestniczyć w realizacji tych celów. Wspólnie z samorządami chcemy uczestniczyć w realizacji zadań zapewniających podaż dóbr publicznych. Wielostronna struktura organizacyjna Rady NOT w Ciechanowie umożliwia realizację tych zadań. Formy tej współpracy, jej zakres i wielkość określą z pewnością wójtowie, burmistrzowie, Prezydent Miasta Ciechanowa, starostowie i przedstawiciele władz województwa mazowieckiego. Ten kierunek działalności ma naszym zdaniem duże możliwości rozwoju.

          Szanowni Państwo, statutowe organa Rady Regionalnej FSNT NOT w Ciechanowie od kilku lat podejmują próby i starania uporządkowania występujących problemów, wyznaczenia kierunków rozwoju zawodowego inżynierów i techników, zrzeszonych w naszej organizacji. Istotna w tym procesie była data 16.12.2003 roku, kiedy to Rada przyjęła ,,REGULAMIN’’, swoisty statut, określający kompetencje, uprawnienia i zadania poszczególnych organów Rady, jako organizacji posiadającej od 1992 roku osobowość prawną ujawnioną w Krajowym Rejestrze Spółek. Inspiracją do poszukiwania nowych kierunków rozwoju naszej organizacji NOT były ożywione dyskusje, liczne pełne troski wypowiedzi naszych kolegów i koleżanek członków Zarządu Rady, Komisji Rewizyjnej, członków Oddziałów Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych, zgrupowanych w NOT w Ciechanowie. Dyskusje te krytycznie się oceniały stan i rolę organizacji, Niestety, prowadzone wcześniej rozwiązania nie sprawdziły, a zmieniająca się rzeczywistość rynkowa stawia nowe wymagania. Chcemy jak zawsze wybiegać myślami w przyszłość i nie czujemy się skrępowani aktualnie istniejącymi uwarunkowaniami. Wspólna wizja przyszłej roli, jaką mają spełnić inżynierowie i technicy dla procesów rozwoju jest niezwykle doniosła i jesteśmy w stanie jej sprostać.
Utworzyliśmy Centrum Innowacji NOT, którego myślą przewodnią jest szeroko pojęte wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie dofinansowania projektów celowych w dziedzinie zastosowań praktycznych oraz promowania przedsięwzięć innowacyjnych.

       W ramach upowszechniania kształcenia ustawicznego w oparciu o Priorytet IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach’’ Europejskiego Funduszu Społecznego zamierzamy uruchomić pod patronatem Centrum Innowacji NOT – Ośrodek Szkolenia Spawaczy w Ciechanowie. Zostanie on utworzony w porozumieniu z Państwowa Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie reprezentowaną przez Pana Rektora prof. dr. hab. inż. Andrzeja Kolasę oraz udziałem specjalisty Pana mgr inż. Kazimierza Noska i innych podmiotów gospodarczych. Działalność ośrodka obejmować będzie swoim zasięgiem północną część woj. mazowieckiego.
Jednym z podstawowych kierunków naszych działań jest stałe doskonalenie zawodowe i prowadzenie szkoleń. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom przyszłości skonstruowaliśmy, swoje propozycje tak, aby programy szkoleniowe umożliwiły zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniały posiadaną już wiedzę.

          W skali roku prowadzimy około 50 szkoleń przyuczających do zawodu lub przygotowujących do uzyskania uprawnień w zawodzie. Uczestniczy w nich około 1100 osób rocznie. Jednocześnie działająca przy NOT Komisja Kwalifikacyjna Nr 449 powołana przez Urząd Regulacji Energetyki, przeprowadza około 20 egzaminów rocznie, podczas których odnawia lub zdobywa uprawnienia około 500 osób. Szkolenia i kursy pozwalają na podniesienie kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowanie osób bezrobotnych, tym samym przyczyniają się do zmniejszenia bezrobocia w naszym regionie.

     Celem naszych działań jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w różnych formach szkoleniowych poprzez podniesienie ich jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy. W tym zakresie zawiązaliśmy owocną współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy.

           Ze swej strony zobowiązujemy się zapewnić wysoki poziom kształcenia zgodnie z wymogami Unii Europejskiej na najbardziej pożądanych kierunkach.

           W roku 1978 wybudowaliśmy wysiłkiem społecznym środowiska technicznego przy udziale władz administracyjnych naszą siedzibę, miejsce spotkań i pracy Dom Technika w Ciechanowie.
Pomimo upływu lat, żywo pozostaje w pamięci trud i praca wielu osób, ich osobiste duże zaangażowanie w proces budowy i urządzenia naszej siedziby.
Do podstawowych kierunków działań naszej Rady Regionalnej NOT należy dobre gospodarowanie nieruchomością – Domem Technika, poprawianie jego stanu technicznego i modernizacja wnętrz.

           Szanowni Państwo, określając powyższe podstawowe kierunki działalności na najbliższe lata, zdajemy sobie sprawę, że nie wyczerpują one w pełni naszych ambicji i oczekiwań. Stałe elastyczne dostosowywanie pracy Zarządu do zjawisk zachodzących w regionie mazowieckim i w kraju szczególnie w nauce i technice przyczynia się do włączenia naszego środowiska w nurt życia gospodarczego. Dążymy do poprawy wizerunku NOT w społeczeństwie i u władz rejonu różnych szczebli. Zależy nam na przywróceniu środowisku technicznemu społecznej akceptacji, odpowiedniej do roli, jaką nauka i technika odgrywają w życiu gospodarczym, społecznym, a także kulturalnym. Służy temu również nasz Jubileusz XXX – lecia.

           Na zakończenie swojego przemówienia podziękował sponsorom i wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia obchodów:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie – Rektor Andrzej Kolasa
 • FANAR – Prezes Henryk Tomaszek
 • CEDROB S. A. – Prezes Włodzimierz Bartkowski
 • Starostwo Powiatowe Ciechanów – Starosta Sławomir Morawski
 • ZAMBET – Prezes Roman Dukalski
 • MELWOBUD – Prezes Szczepan Gołąb
 • Spółdzielnia Mleczarska – Grabowski Andrzej
 • PUK – Prezes Tadeusz Pikus
 • PEC – Prezes Jerzy Wyrzykowski
 • Akademia Humanistyczna – Rektor Adam Koseski
 • Wyższa Szkoła Menadżerska – Kanclerz Jerzy Omiecński
 • Biuro Usług Tech. Inż. Lądowej – Włodzimierz Walerych
 • ZKM – Prezes Wojciech Dziliński
 • Urząd Miasta – Przewodniczący Rady Miasta – Tomasz Grembowicz
 • Starostwo Pułtusk – Starosta Pow. Pułt. – Tadeusz Nalewajk
 • METALTECH – Prezesi Paweł i Rafał Piaseccy
 • WORD – Dyrektor Anna Gwoździk
 • Woj. Przeds. Usług Inw. – Prezes Zbigniew Mikołajczak
 • Urząd Gminy Ciechanów – Wójt Gminy Marek Kiwit
 • PUH DEXTER Sp z o.o. – Prezes Lech Majka
Scroll to Top