III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXV Kongres Techników Polskich
13/06/2016
XI edycja Konkursu Młody Innowator
18/10/2017

JUBILEUSZ 40 – LECIA NOT W CIECHANOWIE

Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT Rada w Ciechanowie powstała w 1977 roku. W tym roku świętuje jubileusz 40 – lecia swojego istnienia. Z tej okazji, w dniu 29 września br., NOT organizuje konferencję jubileuszową, która będzie głównym punktem uroczystych obchodów jubileuszu.

Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT od 40 lat zrzesza oddziały i koła stowarzyszeń naukowo – technicznych, grupujące inżynierów i techników, na terytorium byłego województwa ciechanowskiego. Dzięki ich ofiarnej i wytrwałej pracy w 1977 roku powołana została z inicjatywy Komisji Organizacyjnej Oddziału Wojewódzkiego NOT – Rada Wojewódzka Naczelnej Organizacji Technicznej. Celem jej powstania było określenie roli inżynierów i techników w realizacji rozwoju techniczno – gospodarczego województwa, usprawnienie działalności stowarzyszeń naukowo – technicznych oraz stworzenie właściwej płaszczyzny współpracy.

W pierwszych okresach działalności przystąpiono do umacniania i rozwijania struktury organizacyjnej Federacji. Tworzono nowe Koła Zakładowe SNT, pobudzano i inspirowano aktywność istniejących podstawowych ogniw organizacyjnych. Za szczególnie ważne uznano stworzenie bazy materialnej dla działalności materialno – statutowej NOT. W tym celu powołano Społeczny Komitet Budowy Domu Technika. Przewodniczącym Komitetu wybrany został Andrzej Wesołowski. W wyniku działań uzyskano 50 %-owe wsparcie finansowe robót budowlano – montażowych ze strony władz województwa oraz wyposażenie od Rady Głównej NOT. Pozostałe roboty zostały wykonane w ramach czynu społecznego przez środowisko techniczne i załogi wielu zakładów pracy.

Realizacja przyjętego programu działania, a zwłaszcza dalsza aktywizacja i integracja środowiska technicznego spowodowała znaczny wzrost liczby kół i członków SNT – NOT. Zrzeszamy obecnie organizacje, które nie tylko reprezentują niemal wszystkie sfery życia technicznego, ale także są rzeczywistymi ekspertami w obszarach swojego działania. Aktualnie w strukturach naszej jednostki znajduje się 8 stowarzyszeń:

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
 • Stowarzyszenie Geodetów Polskich
 • Towarzystwo Kultury Technicznej
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
 • Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

Głównym elementem uroczystych obchodów jubileuszu 40 – lecia będzie konferencja naukowo – techniczna, w ramach której przestawimy rys historyczny oraz podsumujemy działalność naszej jednostki. Zostaną wygłoszone wykłady o tematyce technicznej i innowacyjnej przez prelegentów z Ciechanowa oraz Politechniki Warszawskiej. W programie konferencji przewidziano również wręczenie medali pamiątkowych, odznaczeń oraz honorowych odznak NOT.  Zwieńczeniem obchodów jubileuszu będzie uroczysty bankiet.  Na obchody jubileuszu zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji członkowskich Federacji, przedstawiciele administracji publicznej i samorządowej,  instytucji partnerskich a także organizacji,  instytucji oraz firm  współpracujących z NOT.

Głównym sponsorem uroczystości jest System Gazociągów Tranzytowych

EuRoPol GAZ s.a.

Ponadto organizację konferencji wspierają:

 • POLMLEK SPÓŁKA Z O. O.
 • Akademia Humanistyczna im. . Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Biuro Usług Technicznych i Inżynierii Lądowej Walerych Włodzimierz,
 • Metaltech Piasecki,
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ciechanowie,
 • Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe  ISBUD
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.  w Ciechanowie,
 • Dom Polonii w Pułtusku,
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ciechanowie,
 • Urząd Miasta Mława,
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie
 • Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
 • PKO Bank Polski
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Ciechanowie (SEP)
 • Energa – Operator S.A
 • EKO – FUTURA SP. Z O. O
 • Jawar Sp. z o. o.
 • PPH AKPO Cegiełkowski, Niedzielska s.j.
 • Stadnina Koni Krasne
 • Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Ciechanowie